VILL DU BÖRJA SPELA FOTBOLL ELLER BLI MEDLEM I SOLBERGA BK? ANMÄL DIG HÄR!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Solberga Bollklubb
Fotboll, glädje och gemenskap

SvFF - Fotbollens spela, lek och lär
Fotbollens spela, lek och lär förmedlar Svenska Fotbollförbundets värdegrund och de värderingar som ligger till grund för agerande och som förväntas av företrädare, medarbetare och externa samarbetspartners inom svensk fotboll. 

SOLBERGA BOLLKLUBBs verksamhet sker i linje med den värdegrund och de riktlinjer som uttrycks i Fotbollens spela, lek och lär.

Innehållet i Fotbollens spela, lek och lär är baserat på svensk fotbolls mål och visioner, beprövad erfarenhet och idrottsforskning, och utgår från RFs Idrotten vill där det fastslås att: ”idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter” (Barnkonventionen). 

Fotbollens spela, lek och lär beskriver inriktningen, ett förhållningssätt till barn- och ungdomsfotboll, som sedan avspeglar sig i den spelarutbildning svensk fotboll bedriver. Ambitionen är att alla fotbollsföreningar genom Fotbollens spela, lek och lär ska ha en gemensam plattform att utgå ifrån när verksamheten formas där innehållet hjälper fotbollsföreningar att skapa en levande och handlingskraftig policy för barn- och ungdomsfotboll. 

Följande är en kort sammanfattning av svensk fotbolls värdegrund och riktlinjer i Fotbollens spela, lek och lär som finns tillgänglig i sin helhet under Policys och rutiner

Värdegrund 

Svensk fotbolls värdegrund är de värderingar som ligger till grund för agerande och som förväntas av företrädare, medarbetare och externa samarbetspartners. I svensk fotbolls värdegrund framgår att: 

 • Vi vill varandras framgång.
 • Vi föregår med gott exempel och visar öppenhet och respekt för människors lika värde. 
 • Vi motverkar alla former av diskriminering och vi gynnar arbetet för jämställdhet och mångfald.
 • Verksamheten utgår från delaktighet, engagemang och trovärdighet och drivs enligt demokratiska principer där beslut är väl förankrade.
 • Fotbollen bygger på det ideella ledarskapet och präglas av glädje, gemenskap och rent spel.

Riktlinjer 

Barn- och ungdomsfotboll utgör den största delen av svensk fotboll och är uppdelad i barnfotboll (6–12 år) och ungdomsfotboll (13–19 år). Barn- och ungdomsfotbollen bör i första hand se till så att alla får – möjlighet att spela fotboll i den utsträckning de vill – uppleva glädje och kamratskap – utvecklas personligt och idrottsligt utifrån sina egna förutsättningar – möjlighet att utveckla ett livslångt fotbollsintresse. 

I barnfotboll ska barnen leka, uppleva glädje och lära sig träna fotboll. Det är viktigt att alla får delta lika mycket och prova på olika positioner i laget. Alla barn ska ges bästa möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Prestationen ska styra verksamheten och matchresultat ska spela en mycket underordnad roll. 

I ungdomsfotboll ägnas tid åt färdighetsutveckling och matcher på ungdomars villkor. Alla spelare ska ges bästa möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Prestationen ska styra verksamheten och matchresultat ska spela en underordnad roll.

 • Svensk barn- och ungdomsfotboll ska ta hänsyn till individens behov och ge möjlighet till utveckling i den takt som passar var och ens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar - Ledstjärnor är att: 

  • Tränare/ledare sätter ”spelaren i centrum”. 
   • Varje spelares unika personlighet och egenskaper ska uppmärksammas och stimuleras. 
   • Ledarskapet ska vara inriktat på att förstå och känna för individen samt att ge individuell uppmärksamhet och instruktion. 
   • Att lära sig vara en del av en grupp/ett lag är viktigt i en individs utveckling. 
   • Lärandet är en stark drivkraft som ska användas i alla match- och träningssituationer. 

  • Avstå från att bedöma barn och ungdomar i förhållande till varandra. 
   • Ambitionsnivån och intresset för fotboll är beroende av såväl mognad och bakgrund som tidigare erfarenheter – och kan snabbt förändras. 
   • Barn och ungdomar behöver tid och anpassad instruktion för att förstå och kunna utföra uppgifter. Utvecklingsnivån styr valet av övning.

  • Avstå från träning eller match vid sjukdom eller skada. 
   • Infektionen kan förvärras med risk för allvarliga komplikationer och följdsjukdomar. 
   • Skadan kan förvärras. 
   • Efter sjukdom eller skada – genomför minst två hela träningspass innan match.

 • Svensk barn- och ungdomsfotboll ska skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig fotboll och utveckla ett livslångt intresse - Ledstjärnor är att: 

  • Grunden för all barn- och ungdomsfotboll utgår från omtanke om människan. 
   • Fotbollen ska vara en trygg och säker miljö som värnar om både individ och grupp.
   • Grunden för allt lärande är lek och lekfullhet. Genom leken lär sig barnet och upptäcker sin omgivning.
   • Om allvaret och resultatkrav tonas ner, ökar förutsättningarna för en positiv utveckling.
     
  • Föreningen verkar för att barn och ungdomar får medinflytande.
   • Barn och ungdomar har rätt att delta i och påverka föreningsverksamheten.
   • Låt spelaren ta ansvar för sitt eget lärande och lyft fram varje individs unika talang att lära sig fotboll. 

  • Föreningen och dess tränare/ledare har tydliga idéer med verksamheten. 
   • Kunskap om fotboll och ledarskap skapar trygghet och utveckling.
   • Att reflektera över sin ledarfilosofi och det praktiska arbetet är en förutsättning för gott ledarskap.
   • Förmågan att sätta sig in i och förstå spelarnas situation ökar förutsättningarna för en positiv miljö.
      
  • Föräldrar och anhöriga stöttar och uppmuntrar alla för att skapa en positiv miljö.
   • Beröm stärker individens självkänsla och känsla av egen kompetens. 
   • Uppgiften är att finnas där vid behov och inte ändra sitt beteende beroende på prestation och resultat.
   • Lyssna och låt barnet berätta, ge praktiskt och känslomässigt stöd. 
   • Påverka barn och ungdomar till sunda levnadsvanor och god hälsa.
   • Ge kunskap och praktisk hjälp för att skapa goda kostvanor.
   • Barn- och ungdomsfotbollen ska vara en drog- och tobaksfri zon och den ska motverka användande.
     
  • Grunden för all fotbollsträning är spel i olika former och färdighetsträning.
   • Träningen ska så ofta som möjligt bedrivas med boll och antalet bollkontakter ska vara så många som möjligt för varje spelare.
   • Det är genom spelet barn och ungdomar lär sig att förstå fotbollens grundläggande idé.
   • Övningar som utgår från spelet bidrar till att förutsättningarna för lärande ökar.

 • Svensk barn- och ungdomsfotboll ska ge alla möjligheten till långsiktig, målinriktad utbildning under socialt trygga former - Ledstjärnor är att:
   
  • Verksamheten kännetecknas av utbildning och utveckling.
   • Fotbollsutbildning bör vara målinriktad, där långsiktig och individuell planering är en förutsättning.
   • Spelare ska gradvis stimuleras att ta ansvar för sin egen utveckling.
     
  • Föreningen värnar om kombinationen fotboll och skola.
   • Kunskap inom flera områden utvecklar spelarens identitet och stimulerar fotbollsutvecklingen.
   • Kommunikation och samarbete mellan förening och skola skapas. 

  • Verksamheten belastar spelare efter deras mognadsgrad.
   • För att få bästa förutsättningar att utvecklas långsiktigt ska verksamheten baseras på prestationsmålsättning, inte på resultat.
   • Fokusering på resultat är direkt negativt för den idrottsliga utvecklingen. Det finns idag inget som pekar på ett samband mellan resultatmässig tidig framgång i barn- och ungdomsfotboll och senare framgång i seniorfotboll. 

 • Svensk barn- och ungdomsfotboll ska se matchen som ett inlärningstillfälle och motverka toppning och utslagning - Ledstjärnor är att: 

  • Verksamheten utgår från ett barnrättsperspektiv.
   • Fotbollen är en social och lärande verksamhet där glädjen är i fokus.
   • Utgå ifrån att kompisar ofta är en anledning till att barn börjar med fotboll.
   • Träningen ska ske på barnens nivå med leken som bas och i syfte att lära sig fotboll.
   • Förhållningssättet är att alla kan delta även om de inte är på samma nivå idrottsligt för tillfället. antalet träningar bör vara minst dubbelt så många som antalet matcher.
   • För många matcher sliter både fysiskt och psykiskt och kan medföra överbelastning. föreningen avstår från toppning och utslagning.
   • Barnen jämförs inte med varandra.
   • Ett rättvist turordningssystem används vid laguttagningar och alla får någon gång starta matchen.
   • Ta hänsyn till alla idrottsaktiviteter barnet genomför under en vecka.
   • Låt barnen få möjligheten att utbilda sig på olika positioner under träning och match. tränares och ledares sätt att leda laget under match ska fokusera på spelarnas utveckling och rätt att delta.
   • Matchsituationen ska vara positiv och ge inlärningsmöjligheter.
   • Resultatet ska alltid vara av mindre betydelse än prestationen. 

 • Svensk barn- och ungdomsfotboll ska lära barn och ungdomar ett etiskt och moraliskt förhållningssätt och fair play - Ledstjärnor är att:

  • Aktiva i barn- och ungdomsfotbollen respekterar vikten av fair play och visar respekt för människor.
   • Vi följer fotbollens regler och respekterar domarens beslut.
   • Vi uppmuntrar till juste spel.
   • Vi hejar på och stöttar vårt eget lag och hånar inte motståndarna.
   • Vi hälsar på varandra före matchen och tackar motståndare och domare efter matchen. 
   • Vi har god stil på och utanför planen. 
   • Som förälder/anhörig talar vi aldrig illa om ledare, motståndare eller domare.
   • Vi använder ett vårdat språk. 
   • Vi arbetar för att hålla fotbollen drog- och dopingfri. 

  • Kamratandan framhålls.
   • Kamratskap ger identitet, trygghet och tillhörighet. 
   • Att känna sig omtyckt i gruppen är positivt och stärker självkänslan.
     
  • Vi tar avstånd från rasism och främlingsfientlighet samt motverkar alla former av diskriminering, mobbning och nedsättande språk. 

 • Svensk barn- och ungdomsfotboll ska erbjuda en allsidig fotbollsträning - Ledstjärnor är att:

  • Föreningar har allsidig verksamhet med motiverade och kunniga tränare/ledare.
   • Det är viktigt med allsidiga fysiska utmaningar för att skaffa sig ett så stort rörelsebibliotek som möjligt, vilket är grunden för färdighets- och spelträning. 
   • Det är betydelsefullt att få uppleva flera idrotters olika inlärningssituationer, såväl fysiskt som kognitivt och socialt.

 
FACEBOOK
ENENDA
TWITTER
SPONSORER