SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Solberga Bollklubb
Fotboll, glädje och gemenskap

Stadgar

för den ideella föreningen SOLBERGA BOLLKLUBB med hemort i Stockholms kommun bildad den 15 november 1967. Stadgarna har fastställts vid föreningens årsmöte och gäller från och med 14 mars 2012 med följande tillägg eller ändringar:

 • 13 § (punkt1 och 5) samt 14 § (punkt 1), Årsmötet 2019-03-25
 • 21 § (14 § Ärenden under årsmöte), Årsmötet 2020-03-18 
 • Följande tillägg och ändringar beslutade vid årsmötet 2022-03-30:
  • Verksamhetsidé förtydligad angående vad en ideell förening innebär samt uppdaterad i enighet med  senast antagna version av RFs idéprogram Idrotten vill (2019).
  • 1 § (boule borttagen som verksamhet under 1:a punkten, punkt 4 tillagd) 
  • 10 § (punkt 6 tillagd)
  • 17 § (1:a punkten)
  • 25 § (1:a punkten)
  • 26 § (punkt 3 tillagd)
  • 29 § (2:a punkten)
SOLBERGA BOLLKLUBBS VERKSAMHETSIDÈ
 • Solberga Bollklubb är en ideell idrottsförening uppbyggd enligt demokratiska principer som är öppen för alla som delar föreningens intresse att bli medlem i och delta i och påverka dess verksamhet. Vi bedriver idrott för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Idrott för utövare upp t.o.m. 18 års ålder ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa barnkonventionen. Vi är genom vår anslutning till Riksidrottsförbundet (RF) underordnade de riktlinjer som fastslagits i Idrotten Vill – Idrottsrörelsens idéprogram, antaget av RF-stämman 2019, vilket innebär att den verksamhet vi bedriver består av träning, lek och tävling uppdelad efter ålder, syfte och ambitionsnivå.
  • Med barnidrott avser vi idrott till och med tolv års ålder.
  • Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna 13–25 år.
  • Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år.
BARNIDROTT
 • I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.
UNGDOMSIDROTT
 • I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.
TÄVLINGSIDROTT
 • I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. 
BREDDIDROTT
 • I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.
MÅLSÄTTNINGAR
 • Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår idrott så att den:
  • i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
  • de som vill/kan har möjligheten, oavsett ålder, religion, kön, och etnisk bakgrund, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
  • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrup­peringar
  • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
  • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

 • Solberga Bollklubb skall bedriva följande idrotter:
  • Fotboll
  • Futsal
 • Solberga Bollklubb har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att:
 • Solberga Bollklubb skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.
 • Solberga Bollklubb skall vara öppen för att införa ny verksamhet om den är i överensstämmelse med föreningens verksamhetsidé

2 § Sammansättning

 • Solberga Bollklubb består av de fysiska personer som har upptagits i för­eningen som med­lemmar.

3 § Tillhörighet m.m.

 • Solberga Bollklubb är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):
  • Svenska Fotbollsförbundet
  • Stockholms Forbollsförbund
 • Solberga Bollklubb är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
 • Solberga Bollklubb tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område för­eningens hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.
 • Solberga Bollklubb är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
 • På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF‑styrelse är Solberga Bollklubb skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ

 • Solberga Bollklubbs beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning

 • Solberga Bollklubbs firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två sty­rel­seledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

 • Solberga Bollklubbs verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

7 § Stadgetolkning m.m.

 • Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen
 • Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i Solberga Bollklubb att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stad­garna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 33 §

8 § Stadgeändring

 • För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet av­givna röster
 • Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen

9 § Upplösning av föreningen

 • För upplösning av Solberga Bollklubb krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster
 • I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande
 • Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF
FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

 • Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderät­ten till
 • Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kom­mer att motarbeta Solberga Bollklubbs ändamål eller intressen
 • Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen
 • I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan
 • Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.
 • Genom beslut av årsmötet kan av styrelsen föreslagen person väljas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen och befrias skyldighet att betala medlemsavgift.

11 § Utträde

 • Medlem som vill utträda ur Solberga Bollklubb skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
 • Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksam­hetsår får därmed anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning m m

 • Medlem får inte uteslutas ur Solberga Bollklubb av annan anledning än att denne har för­summat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat före­ningens verksam­het eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen
 • Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från besluts­dagen
 • Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får Solberga Bollklubb i stället meddela medlemmen varning
 • Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde
 • Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av Solberga Bollklubbs styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

 • Medlem som har betalat förfallna avgifter har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • Medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • Medlem skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsor­gan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut
 • Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av för­e­ningen
 • Medlem skall betala medlemsavgift samt övriga av föreningen beslutade avgifter inom angiven förfallotid

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

 • Medlem som har betalat förfallna avgifter har rätt att delta i Solberga Bollklubbs idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar
 • Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrange­ras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning
 • Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen
ÅRSMÖTE 

15 § Tidpunkt, kallelse

 • Årsmötet, som är Solberga Bollklubbs högsta beslutande organ, hålls före ut­­gången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer
 • Kallelse till årsmötet skall av styrelsen ske senast tre veckor före mötet tillställas med­lemmarna, eller kungöras i ortspressen 
 • Vidare skall kallelse jämte förslag till före­dragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats 
 • Har förslag väckts om stadgeändring, ned­läggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallel­sen
 • Verksamhets‑ och förvalt­ningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens för­slag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet 
 • I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

 • Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet
 • Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

 • Medlem som senast tre veckor före mötet har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 12 år har rösträtt på möte
 • Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud
 • Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet

18 § Beslutförhet

 • Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning

 • Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering)
 • Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröst­ning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ
 • Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som er­hållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster
 • För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster
 • Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slu­tet
 • Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om hen är röstberättigad. Är hen inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra
 • Beslut bekräftas med klubbslag

20 § Valbarhet

 • Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen
 • Ar­betstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till re­visor i föreningen

21 § Ärenden vid årsmötet

 • Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
  • Årsmötets öppnande
  • Fastställande av röstlängd för mötet
  • Val av ordförande och sekreterare för mötet
  • Val av protokolljusterare och rösträknare
  • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
  • Fastställande av föredragningslista
  • Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  • Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret
  • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret
  • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
  • Fastställande av medlemsavgifter
  • Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksamhets-/räkenskapsåret
  • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  • Val av föreningens ordförande för en tid av ett år
  • Val av fyra till sex  ledamöter i styrelsen för en tid av två år; varav växelvis avgång
  • Val av två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
  • Val av två revisorer jämte två suppleanter med för dem fastställd turordning för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta
  • Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
  • Beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där förening­en har rätt att representera med ombud)
  • Övriga frågor.
 • Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

EXTRA ÅRSMÖTE

22 § Extra årsmöte

 • Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte
 • Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran
 • När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.
 • Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.
 • Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
 • Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling
 • Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.
VALBEREDNINGEN

23 § Sammansättning, åligganden

 • Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga le­damöter skall vara lika förde­lat mellan könen
 • Olika åldersgrupper skall finnas representerade
 • Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valbered­ningen sam­manträder när ordföranden eller minst halva antalet leda­möter så bestämmer
 • Valberedningen skall senast åtta veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid
 • Senast fyra veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag
REVISORER

24 § Revision

 • Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och sty­relse-protokoll och övriga handlingar
 • Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före års­mötet
 • Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse se­nast 14 dagar före årsmötet
STYRELSEN

25 § Sammansättning

 • Styrelsen består av ordförande samt fyra till åtta övriga ledamöter
 • Styrelsen skall bestå av kvinnor och män
 • Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befatt­ningshavare som behövs
 • Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. 
 • Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte
 • Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. 
 • Adjungerad ledamot får utses till befatt­ning inom styrelsen

26 § Styrelsens åligganden

 • När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter
 • Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen
 • Styrelsen kan besluta om start av ny verksamhet på prov utöver i 1 § nämnda idrotter om önskemål och förutsättningar för detta finns och att verksamheten är i överensstämmelse med föreningens verksamhetsidé. Verksamhet på prov bedrivs under begränsad tid och beslut om permanent införande av ny verksamhet under 1 § Ändamål fattas vid årsmöte.
 • Det åligger styrelsen särskilt att
  • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
  • verkställa av årsmötet fattade beslut
  • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
  • ansvara för och förvalta föreningens medel
  • tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §
  • förbereda årsmöte.

Ordförande

 • Ordförande är föreningens officiella representant
 • Ordförande skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för för­eningen bindande regler och beslut efterlevs
 • Har ordföranden förhinder skall vice ord­föranden träda in i ordförandens ställe
 • Styrelsen skall besluta om fördelning av ar­betsuppgifterna i övrigt
 • Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören

Sekreteraren

 • Sekreteraren skall förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten, samt föra protokoll över styrelsens sammanträden
 • Se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras
 • Se till att fattade beslut har verkställts
 • Om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar
 • Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen

Kassören

 • Föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen
 • Se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.
 • Svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över för­eningens räkenskaper
 • Årligen upprätta balans- samt resultaträkningar
 • Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning
 • Se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid
 • I förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet
 • Föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs
 • Se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som förening­ens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga till­hörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

 • Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet le­damöter har begärt det
 • Styrelsen är besluts­mässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande
 • För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet
 • Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst
 • Röstning får inte ske genom ombud
 • I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde
 • Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det när­mast därefter följande sammanträdet
 • Vid sammanträde skall protokoll föras
 • Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare
 • Avvikande mening skall antecknas till proto­kollet

28 § Överlåtelse av beslutanderätten

 • Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ären­den till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller an­ställd
 • Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom
SEKTIONER

29 § Bildande och nedläggning av sektion

 • Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.
 • Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande sektioner:

30 § Sektionsstyrelse

 • Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och övriga ledamöter
 • Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberätti­gade medlemmar av möte med de föreningsmedlemmar som bedriver den idrottsgren vilken hand­has av sektionen
 • Sektionsmötets val av sek­tionsstyrelse skall underställas för­eningens styrelse för godkännande
 • Härutöver får föreningens styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrel­se
 • Föreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot i sektionsstyrelse

31 § Instruktion för sektionsstyrelse

 • Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenhe­ter och skyldigheter som sektionsstyrelse har

32 § Budget och verksamhetsplan för sektion

 • Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår 
 • Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer 
 • Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten
TVIST

33 § Skiljeklausul

 • Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol
 • Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande
 • Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet
  • Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett
  • Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna
UTMÄRKELSER

§ 34 Utmärkelser

 • Solberga Bollklubb utdelar utmärkelser till medlemmar enligt följande:
  • Klubbnål efter 5 år som ledare i föreningen
  • Standar: efter 15 år som ledare i föreningen
  • Spelarnål efter: 100 tävlingsmatcher i SBK:s A-lag
  • Annan utmärkelse kan också ges efter beslut i styrelsen
  • För ledare och senioridrotten beslutar styrelsen utifrån fastställda normer av RF, Svenska Fotbollsförbundet och Stockholms Fotbollsförbund
 
FACEBOOK
SPORTGROSSEN
COOP
TWITTER
SPONSORER